Vedtægter for VIFTEN, Rensdyrvej 4,   4390   Vipperød.

 www.klubviften.dk

§ I. VIFTENs formål

VIFTEN er hjemmehørende i Holbæk Kommune og formålet er at samle børn og unge i Holbæk kommune.

Da VIFTENs formål er forskelligt overfor børn og overfor unge deles disse i 2 aldersgrupper: 10-14 årige og 13-18 årige.   I praksis vil det dog være barnets klassetrin der er afgørende for 'tilhørssted" efter følgende deling; 10 - 14 årige = 4, 5, 6 og 7 kl., og 13 - 18 årige = (6), 7, 8, 9, I 0 kl. og så op til 18 år

10 - 14 årige

VIFTENs formål er, inden for de økonomiske rammer vi har, at skabe et fritidsklub lignende pasningsaktiveringstilbud
 på alle skoledage i tidsrummet 13:00 - 17.30 (mandag - torsdag) og 13:00 - 17:00 (fredag) (tilpasset skolens ringetider).

13 - 18 åriqe

VIFTENs formål er, inden for de økonomiske rammer vi har når de 10 - 14 åriges formål er opfyldt, at skabe et tilholdssted på nogle af ugens dage i aftentimerne - enten på egen hånd eller i samarbejde med f.eks.   Ungdomsskolen


§ 2. VIFTENs lokaliteter.

VIFTENs ,virksomhed gennemføres i lokalerne beliggende på  Rensdyrvej 4,   4390   Vipperød.

VIFTENs lokaler vil i k k e kunne lejes eller udlånes til arrangementer, undtaget er dog VIFTENs bestyrelsesmedlemmer.

§ 3. VIFTENs drift.

Udgifterne til VIFTENs drift afholdes ved forældrebetaling og tilskud fra kommunen, med grundlag i Folkeoplysningsloven

Forældrebetalingen for de 10 - 14 årige,  med mulighed for at vælge 1, 2, 3 eller 5 dage efter følgende satser pr. 1. Jan 2015

5 dage         780 ,- kr. pr. måned.

3 dage         615 ,- kr. pr. måned

2 dage         470 ,- kr. pr. måned.

  I dag            285 ,- kr. pr. måned.

Der ydes ingen former for søskenderabat.

På årsbasis udgør forældrebetalingen 11 måneder, idet der modregnes 7 ugers sommerferie .   Derfor er  juli måned betalingsfri.   Alle andre måneder skal der betales fuld takst.

Der holdes lukket i alle skoleferier og på alle skolefridage.

Der er ingen fast brugerbetaling for de 13 - 18 årige. ( ungdomsklub )

§ 4. VIFTENs ledelse.

VIFTEN ledes af en bestyrelse der har ansvaret for VIFTENs virksomhed og økonomi.   Bestyrelsen ansætter og afskediger VIFTENs leder og efter indstilling fra denne, VIFTENs øvrige medarbejdere.   Lederen har det pædagogiske ansvar overfor bestyrelsen.   Bestyrelsen udarbejder efter indstilling fra lederen den årlige plan og det årlige budget samt regnskab bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er tilstede.   Bestyrelsens medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er tilstede under disse.   Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har været tilstede.   Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen i kort form og få disse medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

§ 5. Regnskab og revision  

VIFTENs regnskabsperiode er kalenderåret. Regnskabet fremlægges på et forældremøde for VIFTENs medlemmer og indsendes efter revisionspåtegning og underskrift af bestyrelsen til Holbæk Kommune. 

Revisor vælges/udpeges fortrinsvis blandt VIFTENs forældregruppe. Revisoren foretager revision ved årsafslutningen og derudover ad hoc kasse- og bilagskontrol.

§ 6. Hæftelse.

Ingen af bestyrelsesmedlemmerne eller VIFTENs leder eller øvrige medarbejdere hæfter personligt for VIFTENs påhvilede økonomiske forpligtigelser, der udelukkende kan søges fyldestgjort i VIFTENs eventuelle formue.

VIFTEN forpligtiges ved underskrift af, Bestyrelsesformanden, et navngiven bestyrelsesmedlem eller lederen.

§ 7. Bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for to år ad gangen.   Mindst 1 af bestyrelsens medlemmer skal have et barn i VIFTEN.   Ingen ansatte i VIFTEN kan være medlem af bestyrelsen.   VIFTENs leder eller en udpeget af lederen, er sekretær ved bestyrelsesmøderne.   VIFTENs leder og øvrige ansatte deltager i bestyrelsesmøderne, men er uden stemmeret og kan efter bestyrelsens vedtagelse udelukkes fra enkelte møder

Bestyrelsens medlemmer vælges af og blandt VIFTENs forældre ved et møde, der indvarsles af bestyrelsen senest 14 dage forinden med angivelse af dagsorden.

Der vælges 1 suppleant, som ligeledes vælges for 2 år.   Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, j fr. dog § 8 og § 9.

§ 8. Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen holder mindst 2 årlige møder.   Ekstraordinære møder holdes når formanden, 2 medlemmer eller lederen og et medlem forlanger det. 

§ 9. Vedtægtsændringer. 

Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted, når mindst 3/4 af bestyrelsen stemmer for.

§ 10. Opløsning.

Opløsning af VIFTEN besluttes på samme måde som vedtægtsændringer, jfr. § 8. Eventuelle overskydende midler vil tilgå Holbæk Kommune. Hvis VIFTEN ikke har været i drift i et år, anvendes eventuelle overskydende midler på tilsvarende måde.

  § 11.   Ind- og udmeldelse.

Indmeldelse eller ændring til flere dage kan ske fra dag til dag, hvis der er plads på de ønskede dage.   Ved indmeldelse eller ændring til flere dage før d.15. i måneden skal der betales fuld takst.   Ved indmeldelse eller ændring til flere dage efter d. 15. i måneden skal der betales halv takst.

Der kan maksimalt være tilmeldt 90 børn på en aktuel dag.

Udmeldelse eller nedsættelse af dage kan kun ske skriftligt med I måneds varsel til den I. i måneden. 

§ 12.   Ansvar for børnene.

VIFTEN kan ikke påtage sig et ansvar for børnene, da de kan komme og gå som det passer dem.   Der vil dog være registrering af fremmøde, men i øvrigt er rammerne for børnene ligesom i en fritidsklub.

§ 13.   Restance. 

Betaling skal ske forud og senest den 1., hverdag i måneden.   Rykker for betaling vil blive pålagt et gebyr på 55,- kr. pr. rykker.     Gentagne rykker for betaling vil medføre udmeldelse.   Genindmeldelse i VIFTEN kan kun ske såfremt det skyldige beløb bliver indbetalt før indmeldelsen.

Bestyrelsen

Jan. 2012.

VIFTEN     Rensdyrvej 4,    4390 Vipperød   tlf. 59181689

  viften@mail.dk

  www.klubviften.dk

aaaaaaaaaaaaiii